آزمایش ها

آزمایش Bone Marrow Biopsy
Bone Marrow Biopsy

آزمایش Bone Marrow Biopsy

مغز استخوان بافت نرم و اسفنجی است در داخل استخوان های بزرگ که سلول های خونی را می سازند قرار دارد. کشیدن مغز استخوان و بیوپسی آن روشی برای ارزیابی سلول های مغز

آزمایش HPV
HPV Genoty

آزمایش HPV

آزمایش HPV برای تشخیص وجود یا عدم وجود ویروس در نمونه بیمار انجام می شود.درصورت مثبت بودن آن ژنوتایپ ویروس را نیز تعیین می کنندکه در پیگیری و درمان بیماری

آزمایش Cyclosporine
Cyclosporine

آزمایش Cyclosporine

معمولا برای نظارت بر حداقل مقدار دارو قبل از تجویز دوز بعدی می باشد بنابراین نمونه گیری قبل از مصرف دوز بعدی انجام شود.

آزمایش Digoxin
Digoxin

آزمایش Digoxin

بعد ازشروع درمان دیگوکسین و بطور منظم در فواصل زمانی برای اطمینان از سطح درمانی آن ( نه پائین باشد و نه آنقدر افزایشداشته باشد که موجب مسمومیت شود.)

آزمایش d-dimer
D-Dimer

آزمایش d-dimer

زمانی که بیمار علائم وجود لخته را داشته باشد و بیماریهایی که سبب تشکیل لخته نامتناسب مثل وجود ترومبوز در سیاهرگهای عمقی (DVT)، آمبولی ریوی (PE)، انعقاد درون...

آزمایش Protein C
Protein C

آزمایش Protein C

موقعی که فرد لخته غیر قابل توجیه داشته باشد بخصوص موقعی که فرد ریسک فاکتورهای کلاسیک را نداشته باشد و در سنین پایین باشد (کمتر از 50 سال) و در محل های غیر عادی

آزمایش Hb Electrophoresis
Hb.Elec

آزمایش Hb Electrophoresis

این آزمایش برای تشخیص وجود هموگلوبین غیر طبیعی و مقدار آن انجام می شود.

آزمایش G6PD
G6PD

آزمایش G6PD

در صورتیکه کودک زردی مقاوم داشته باشد مثل زردی مقاوم نوزادان ، در مواقعی که فرد حملات بینابینی همولیزی داشته باشد که با عفونت یا بعضی داروها ظاهر شود.