آزمایش Cyclosporine

آزمایش Cyclosporine

آزمایش Cyclosporine

1,762,300 ریال

معمولا برای نظارت بر حداقل مقدار دارو قبل از تجویز دوز بعدی می باشد بنابراین نمونه گیری قبل از مصرف دوز بعدی انجام شود.

دلیل انجام آزمایش :

آزمایش برای تعیین مقدار سیکلوسپرین در خون برای تنظیم دوز دارو ، نگهداری مقدار درمانی و تشخیص سطح مسمومیت آن انجام می شود.

چه موقعی آزمایش درخواست می شود :

با شروع درمان با سیکلوسپرین ، اغلب به طور روزانه و بعضی وقت ها 2 تا 3 بار در هفته و بصورت دوره ای بعد از تنظیم دوز دارو.

نمونه لازم :

آزمایش از خون وریدی که از آرنج گرفته می شود انجام می شود.

شرایط نمونه گیری :

شرایط خاصی ندارد. معمولا برای نظارت بر حداقل مقدار دارو قبل از تجویز دوز بعدی می باشد بنابراین نمونه گیری قبل از مصرف دوز بعدی انجام شود. در صورتیکه برنامه ریزی شده که فرد صبح ها دارو را مصرف کند قبل از نمونه گیری دارو مصرف نکند.

چه چیزی آزمایش می شود :

سایکلوسپرین یک داروی سرکوب کننده ایمنی است و باعث کاهش دفاع طبیعی بدن می شود در این آزمایش مقدار سایکلوسپرین خون اندازه گیری می شود.

-          موقعی که فرد پیوند عضو داشته باشد سیستم ایمنی عضو پیوندی را غریبه شناخته ، مثل ویروس ها و باکتری ها به آن حمله می کند. سیکلوسپرین توانایی بعضی سلول های سیستم ایمنی را برای پاسخ به بافت غریبه (پیوندی) کاهش می دهد و در نتیجه عضو پیوندی طول عمر بیشتری داشته و توسط سیستم ایمنی فرد پذیرنده عضو به راحتی دفع نمی شود. سایکلوسپرین بطور معمول در پیوند کلیه ، کبد ، قلب و سایر اعضا استفاده می شود.

-          توانایی مهار ایمنی سایکلوسپرین سبب شده که در بعضی بیماری های خود ایمنی نیز مصرف شود.

  • نام تست: Cyclosporine
  • نام اختصاری: Cyclosporine
  • کد ملی: 800845
  • کد لوئینک: 003520-400
  • نرخ آزاد: 1,762,300 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست