آزمایش Hb Electrophoresis

آزمایش Hb Electrophoresis

آزمایش Hb Electrophoresis

1,860,400 ریال

این آزمایش برای تشخیص وجود هموگلوبین غیر طبیعی و مقدار آن انجام می شود.

لزوم انجام آزمایش:

هموگلوبین پروتئین حاوی آهن در گلبولهای قرمز می باشد و حمل اکسیژن در خون به عهده آن است.در بعضی افراد فرم غیرطبیعی هموگلوبین وجود دارد که بصورت ارثی منتقل می شود. این بیماری

هموگلوبینوپاتی گفته می شوند و در مواردی مقدار تولید هموگلوبین کاهش می یابد (تالاسمی). این آزمایش برای تشخیص وجود هموگلوبین غیر طبیعی و مقدار آن انجام می شود.

شرایط نمونه گیری:

برای انجام آزمایش آمادگی قبلی لازم نیست.مقدار 3 ml. خون وریدی کافی می باشد.

  • نام تست: Hb ELECTEROPHORESIS
  • نام اختصاری: Hb.Elec
  • کد ملی: 800705
  • کد لوئینک: 043113-000
  • نرخ آزاد: 1,860,400 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست