تست کرونا - پذیرش و جوابدهی

تست کرونا - پذیرش و جوابدهی

انواع تستهای کرونا:

آزمایشات کرونا  که میتواند عفونت فعلی یا عفونت قبلی را نشان دهد.یک آزمایش ویروسی (عفونی) یا PCR به شما میگوید که در حال حاضر عفونت دارید یا خیر. از نوع آزمایش ویروسی میتوان استفاده کرد که وجود ویروس فعال در بدن را نشان دهد. در حال حاضر تست تشخیص عفونی به دو روش انجام می ­شود:

 1. تست PCR که مواد ژنتیکی ویروس را مورد بررسی قرار میدهد
 2.  تست آنتیژن که پروتئین‌ های خاص روی سطح ویروس را مشخص می‌­کند.

سازمانهای بهداشت جهانی و مرکز کنترل بیماریهای عفونی تست پی سی آر (RT-PCR) را بهعنوان دقیقترین روش تشخیص ویروس کووید19 ( COVID-19 – SARS-CoV-2 ) اعلام کرده است. در آزمایش کرونا ( PCR ) با کمک سوآپ از حلق و یا بینی بیمار نمونه گرفته میشود. سپس باید این نمونه ازنظر وجود یا عدم وجود ویروس SARS-CoV-2 موردبررسی قرار گیرد. ابتدا استخراج ژنوم ویروس از نمونه با کمک کیتهای استخراج انجام و سپس با کمک روش PCR این ژنوم ویروسی تکثیرشده تا قابلشناسایی شود. غالباً جواب آزمایش کرونا 24 ساعت پس از نمونهبرداری آماده میشود.

 آزمایش آنتیبادی IgM و IgG (همچنین به عنوان آزمایش سرولوژی شناخته میشود) ممکن است به شما بگوید که آیا عفونت قبلی داشتهاید یا خیر. برای تشخیص عفونت فعلی نباید از آزمایش آنتیبادی استفاده کرد.این تست به دنبال پادتن‌­هایی میگردد که توسط سیستم ایمنی در واکنش به عامل تهدید، مانند نوع خاصی از ویروس، تولید می­‌شود. آنتیبادی به دفع عفونت کمک می­‌کند، چند روز یا چند هفته بعد از بروز عفونت ساخته میشود و تا چند هفته بعد از بهبود در بدن باقی می­‌ماند. به همین دلیل، نباید از تست آنتیبادی برای تشخیص عفونت فعال ویروس کرونا استفاده کرد. محققان در حال حاضر نمی‌­دانند حضور آنتی بادی به معنی مصونیت بدن در برابر ویروس کرونا در آینده است یا خیر.

آزمایشات تشخیصی Rapid آنتی ژن:

این آزمایش شامل نمونه برداری از بینی ، گلو و ریهها است. آزمایش تشخیص سریع (RDT) نمونهای از دستگاه تنفسی فرد به تشخیص پروتئینهای ویروسی (آنتی ژن) مربوط به ویروس کرونا کمک میکند و  یک تشخیص سریع و دقیق را تضمین میکند و استفاده از آن مورد تایید CDC است.این تست نسبت به آزمایش خون کرونا قابلیت اطمینان بیشتری دارد و در مقایسه با آزمایش PCR هم در مدت زمان کمتری نتایج را نشان میدهد.در این روش تشخیصی ابتدا با استفاده از یک گوش پاک کن بلند مقداری از مایعات داخل بینی و حلق جمع آوری میشود؛ سپس گوش پاکن داخل یک لوله آزمایش که حاوی مقداری مایع مشخص به نام بافر است، قرار میگیرد. بعد از جمعآوری نمونه، مقداری از مایع داخل لوله آزمایش بر روی کیت تشخیص بیماری کرونا ریخته میشود. در این مرحله باید 15 تا 30 دقیقه صبر کنید. بعد از این مدت اگر بر روی نوار کیت یک خط رنگی ایجاد شود، یعنی نتیجه تست منفی است. در صورتی که دو خط دیده شود، تست مثبت است.اگر بعد از 30 دقیقه هیچ خطی بر روی نوار کیت ظاهر نشد؛ یعنی در طی انجام آزمایش مشکلی وجود داشته است و شما باید آن را تکرار کنید.

رپید تست کرونا چه تفاوتهایی با تست PCR دارد؟

از هر دوی این تستها برای تشخیص ابتلا به بیماری کرونا استفاده میشود. در هر دو تست هم نمونهای از مخاط گلو و حلق تهیه میشود؛ اما زمان تعیین بیمار بودن یا نبودن در تست رپید بسیار کمتر است.تفاوت دیگر این دو تست، معیاری است که در آنها برای تشخیص کرونا استفاده میشود. در تست PCR ماده ژنتیکی یا RNA ویروس شناسایی میشود؛ اما در تست سریع، پروتئینهای سطح ویروس تشخیص داده میشوند.

تست کرونا آنتیبادی و PCR چه تفاوتی دارند؟

تست کرونا همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، میتواند از نوع آنتی بادی یا مولکولی باشد. در تست آنتی بادی کرونا که به تست سرولوژی نیز معروف است، آنتی بادیهای ضد کرونا در نمونه خون شما اندازهگیری میشوند. آنتیبادیها پروتئینهایی هستند که پس از آلوده شدن به یک عامل بیماریزا یا بعد از دریافت واکسن، توسط سیستم ایمنی بدن ساخته میشوند. آنتیبادیها به شما کمک میکنند تا با عفونتها مقابله کنید و از شما در برابر ابتلای مجدد به آن بیماری، محافظت میکنند. اینکه این محافظت تا چه مدت ادامه خواهد داشت، در هر بیماری و هر فرد متفاوت استتست آنتی بادی کرونا عفونت قبلی و ایمنی نسبت به ویروس را نشان میدهد و از آن نمیتوان برای تشخیص عفونت فعلی با ویروس کرونا استفاده کرد؛ زیرا ساخته شدن آنتیبادی در بدن ممکن است 1 تا 3 هفته طول بکشد.

در این مدت حتی اگر ویروس در بدن ما باشد، ممکن است جواب تست آنتیبادی منفی شود چون آنتیبادیهای ضد کرونا هنوز در بدن ما ساخته نشدهاند. در این مدت چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا آلوده شدهایم یا نه؟ از تست مولکولی یا PCR برای تعیین حضور ویروس در بدن استفاده میشود.در  تست مولکولی کرونا معمولاً از ترشحات مجاری تنفسی، نمونه برداشته میشود؛ چون ویروس کرونا یک ویروس تنفسی است

آزمایش آنتی بادی کروناممکن است برای شما مناسب نباشد اگر:

 • کمتر از ده روز پیش به این ویروس مبتلا شدهاید
 • در 14 روز گذشته مستقیماً در معرض SARS-CoV-2 قرار گرفتهاید
 • در حال حاضر بیماریی دارید که سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف کرده است
 •  در 24 ساعت گذشته تب داشته یا احساس بیماری کردهاید
 •  میخواهید بدانید آیا به SARS-CoV-2 آلوده شده اید یا خیر

تفسیر جواب آزمایش آنتیبادی کرونا چگونه است؟

حال که دانستید کاربرد هر یک از انواع تست کرونا چیست، بهتر است درباره تفسیر تست آنتی بادی کرونا و تست مولکولی نیز بیشتر بدانید:

اگر تست آنتی بادی کرونا مثبت شودنشان میدهد که شما قبلاً (بیش از سه هفته قبل) به بیماری کرونا مبتلا شدهاید و در حال حاضر نسبت به آن ایمن هستید. ابتلای شما ممکن است از طریق تماس مستقیم با ویروس بوده باشد یا واکسن آن را دریافت کرده باشید.

اگر تست آنتی بادی کرونا منفی شودنشان میدهد که در حال حاضر شما نسبت به این بیماری ایمن نیستید. حال این دو معنا ندارد، یا شما تا این لحظه کلاً به بیماری کرونا مبتلا نشدهاید و یا ممکن است قبلاً به این ویروس مبتلا شده باشید، اما به دلیل اینکه زمان زیادی از آن گذشته، سطح آنتی بادی خون شما کاهش یافته است.

تعداد کمی از افراد نیز ممکن است به دلایل مختلف، نتوانند آنتیبادی کافی بر ضد کرونا تولید کنند.

 • اگر تست PCR کرونا مثبت شودنشان میدهد که در حال حاضر ویروس کرونا در بدن شما وجود دارد.
 • اگر تست PCR کرونا منفی شودنشان میدهد که در حال حاضر ویروس کرونا در بدن شما وجود ندارد یا مقدار آن بسیار کم است.

روشهای صحیح جمعآوری نمونه برای تشخیص کرونا بهصورت زیر است:

 •  تست سوآب (swab): با استفاده از یک سواب مخصوص، از بینی و یا گلوی شخص نمونهبرداری میشود.
 • آسپیرات بینی: یک محلول نمکی به داخل بینی تزریق شده و سپس نمونه به آرامی توسط ساکشن جمع آوری میشود.
 • آسپیرات نای: یک لولهی نازک به نام برونکوسکوپ وارد دهان میشود تا به وسیلهی آن از ریه نمونهبرداری شود.
 • تست خلط: در این آزمایش از شخص خواسته میشود تا سرفهی عمیقی کند و نمونهی خلط او جمعآوری میشود. (ممکن است نمونهی خلط توسط سواب از بینی فرد گرفته شود.)
 •  آزمایش خون: به منظور انجام تست تشخیص کرونا ویروس، نمونهگیری از دستگاه تنفسی بهترین روش است. اما گاهی نیز به همراه نمونه‌‌ی خلط و سایر ترشحات فرد، آزمایش خون نیز انجام شده و به همراه سایر نمونهها به آزمایشگاه مرجع ارسال میشود.

هنگام آزمایش کرونا ویروس چه خطراتی به همراه است؟

در حین آزمایش ، هنگامی که سواب در بینی و گلو وارد می شود ، ممکن است احساس تهوع  کنید و ممکن است تنفس از بینی کمی ناراحت کننده به نظر برسد. با این حال ، همه این اثرات موقتی هستند و مدت کوتاهی پس از آزمایش از بین می روند. در برخی موارد نمونه گیری از نای ، ممکن است خونریزی یا عفونت وجود داشته باشد. در مورد آزمایش خون ، هیچ خطری مشاهده نمی شود. ممکن است کمی تورم و درد در ناحیهای که سوزن وارد شده است وجود داشته باشد ، اما به زودی برطرف میشود.

چه افرادی باید از نظر عفونت فعلی آزمایش شوند؟

افرادی که علائم کرونا دارند.افرادی که با فردی مبتلا به کرونا مثبت شده (در مجموع 15 دقیقه یا بیشتر در یک دوره 24 ساعته) تماس نزدیک داشتهاند. افرادی که واکسینه شدهاند باید 5-3 روز پس از قرار گرفتن در معرض افراد مشکوک یا تأیید شده کرونا ، آزمایش شوند و به مدت 14 روز یا تا زمانی که نتیجه آزمایش منفی شود در محیطهای سرپوشیده و عمومی ماسک را استفاده کنند.افرادی که طی 3 ماه گذشته آزمایش کرونا آنها مثبت بوده و بهبود یافتهها تا زمانی که علائم جدیدی نداشته باشند ، نیازی به آزمایش ندارند. افراد واکسینه نشده که در فعالیتهایی شرکت کردهاند که این امر آنها را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به کرونا قرار میدهد، مانند: سفر ، شرکت در اجتماعات بزرگ اجتماعی یا دسته جمعی ، یا حضور در محیطهای شلوغ یا با تهویه نامناسب .CDC توصیه میکند که هر فردی که دارای علائم یا نشانههای کرونا است ، بدون توجه به وضعیت واکسیناسیون یا عفونت قبلی ، آزمایش شود. اگر به دلیل داشتن علائم یا احتمالاً در معرض ویروس قرار گرفتن آزمایش را انجام دادهاید ، باید تا زمان نتایج آزمایش از دیگران دور بمانید و از توصیه پزشک یا متخصص بهداشت عمومی پیروی کنید.

چرا گرفتن تست مهم است؟

دو دلیل اصلی برای گرفتن تست از مردم وجود دارد - تشخیص بیمار و اطلاع از میزان پخش ویروس. آگاهی از مورد دوم به نظام درمان کمک میکند تا برای تقاضای بیشتر در آینده برنامه ریزی شود ، از جمله بالا بردن کیفیت بخش خدمات مراقبت ویژه.

در طول آزمایش آنتی بادی کووید چه اتفاقی می افتد؟

 • آنتی بادیهای IgM:این آنتی بادیها در اوایل عفونت ایجاد میشوند.
 • آنتیبادیهای IgG:این آنتیبادیها بعدا ظاهر میشوند.

IgM اولین آنتی بادی در خون در هنگام عفونت است، در حالی که IgG نوعی آنتیبادی است که به وفور در خون ما یافت میشود.آنتی بادیها در پایان 7 روز یا یک هفته پس از آلوده شدن تولید میشوند. پس از 14 روز، IgM به اوج خود میرسد. در حالی که، آنتیبادی IgG در بدن فرد 14 روز پس از شروع علائم ایجاد میشود. پس از 8 تا 13 روز ، IgG معمولاً مثبت میشود و حدود 21 روز به اوج خود میرسد.روش اصلی این آزمایش شامل تجزیه و تحلیل اتصال آنتیبادیهای خاص به آنتی ژنهای هدفدار یا پروتئینهای ویروسی است. پرکاربردترین پلتفرمها برای انجام آزمایش آنتیبادی COVID عبارتند از:

 • سنجش جریان جانبی (Lateral Flow assay)
 • Chemiluminescent immunoassay
 • ELISA

در یک آزمایش ، هر دو آنتی ژن مورد نظر و نمونههای خون انکوبه میشوند. اگر آنتیبادی تولید شده علیه ویروس در خون شما یافت شود ، به آنتیژن متصل میشود و بنابراین نتایج آزمایش آنتیبادی مثبت کووید به دست میآید.

نتایج آزمایش آنتیبادی COVID چه چیزی را نشان میدهد؟

اگر آزمایش آنتیبادی COVID-19 مثبت باشد ، ممکن است نشان دهد که در گذشته به این ویروس آلوده بودهاید و همچنین ممکن است به این معنی باشد که نسبت به SARS-CoV-2 مصونیت دارید.اگر نتایج آزمایش آنتیبادی COVID شما مثبت کاذب باشد ، این بدان معناست که شما آنتی بادیهایی در خون خود دارید و نوع متفاوتی از SARS-CoV-2 داشتهاید.اگر آزمایش شما منفی بود این بدان معنی است که با ویروس در مدت طولانی تماس نداشتهاید تا آنتیبادی را تولید کنید.در نتیجه منفی کاذب ممکن است آزمایش منفی باشد ، اما SARS-CoV-2 داشته باشید و آنتیبادی نداشته باشید.

صرف نظر از نتایج آزمایش ، در صورت عدم وجود علائم ، نیازی به پیگیری ندارید. اما در صورت وجود ، ممکن است لازم باشد برای تشخیص علائم ویروس فعال ، یک آزمایش تشخیصی انجام دهید. از آنجا که احتمال بدست آوردن نتایج منفی کاذب وجود دارد ، پس از آزمایش ، ضروری است که دستورالعملهای ایمنی را رعایت کنید. تا آنجا که ممکن است در خانه بمانید ، غالباً دستان خود را بشویید و وقتی بیرون هستید ماسک بزنید.

آزمایش آنتی بادی COVID برای افراد بدون علامت

 فردی که علائم SARS-CoV-2 را تجربه نمیکند یک فرد بدون علامت است. علائم شامل تب ، سرفه و بدن درد است. حتی اگر یک فرد بدون علامت هستید ، می توانید آزمایش آنتی بادی COVID را انجام دهید ، زیرا بدن شما ممکن است با ویروس مبارزه کند و نتیجهای نشان ندهد. با انجام آزمایش آنتیبادی COVID میتوانید تأیید کرد که با ویروس تماس داشتهاید یا خیر.

آیا کودکان میتوانند آزمایش آنتیبادی کرونا را انجام دهند؟

برای انجام آزمایش آنتی بادی حداقل محدودیت سنی وجود ندارد. با این حال ، هیچ تحقیقی نشان نداده است که دقت این آزمایش در کودکان کاهش یافته است یا خیر. آزمایش آنتیبادی شامل یک خونگیری ساده است و گاهی اوقات برای کودکان خردسال چالش برانگیز است زیرا آنها باید در طول خونگیری ثابت بمانند و سوزن باعث ایجاد درد خفیف میشود.

پیش نیاز برای انجام آزمایش آنتیبادی کرونا چیست؟

 الزامات خاصی برای آزمایش آنتیبادی وجود ندارد. این آزمایش را میتوان با تجویز پزشک یا بدون تجویز پزشک انجام داد. نه توصیه خاصی برای رژیم غذایی وجود دارد و نه نیاز به 12 ساعت ناشتایی .

آیا در صورت داشتن آنتی بادی کرونا ، واجد شرایط اهدای پلاسما هستم؟

 در صورت بهبودی کامل از این بیماری ، با اهدای پلاسما ، ممکن است بتوانید به بیماران مبتلا به COVID-19 کمک کنید. از آنجا که بدن شما با SARS-CoV-2 مبارزه کرده است ، اکنون پلاسما حاوی آنتی بادی است. بنابراین ، پلاسمای شما میتواند به مبارزه با بیماریی که بیماران با آن روبرو هستند کمک کند.

آزمایش PCR چیست؟

آزمایش واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) برای تشخیص مواد ژنتیکی از یک ارگانیسم خاص مانند ویروس انجام میشود. این آزمایش در صورت ابتلا شدن به ویروس در زمان آزمایش ، وجود ویروس را تشخیص میدهد. این آزمایش همچنین میتواند قطعاتی از ویروس را حتی پس از عدم آلودگی دیگر تشخیص دهد.

آزمایش PCR کرونا چیست؟

آزمایش PCR برای کرونا آزمایشی است که برای تشخیص افرادی که در حال حاضر مبتلا به SARS-CoV-2 هستند ، که همان کروناویروس عامل کرونا است ، استفاده میشود. آزمایش PCR آزمایش استاندارد طلایی برای تشخیص کرونا است زیرا دقیقترین و قابل اطمینانترین آزمایش است.

سه مرحله کلیدی برای آزمایش PCR کرونا وجود دارد:

 1.  جمعآوری نمونه با استفاده از سوابهای مخصوص برای جمعآوری نمومهی ویروس از حلق و یا بینی
 2.  استخراج
 3. PCR.

CT در جواب آزمایش کرونا PCR چه معنی دارد؟

در تفسیر جواب آزمایش PCR اعداد و پارامترهایی وجود دارد که نشان دهندهی ابتلا به ویروس کرونا هستند. یکی از این پارامترها CT است که مخفف Cycle Threshold میباشد. عدد CT در آزمایش کرونا PCR میتواند معیاری از مقدار و لود ویروس را نمایش دهد. در روش PCR ماده ژنتیکی میکروارگانیسم ها از نوع DNA مورد بررسی قرار میگیرد. اما برخی از ویروس ها مثل Covid-19 دارای ماده ژنتیکی از نوع RNA هستند که جهت تشخیص آن از روش RT-PCR استفاده میگردد. در این روش تشخیص آزمایشگاهی، نمونهای که از انتهای حلق و بینی شما گرفته میشود داخل لولههای خاصی به اسم ترانسپورت (Viral transport media, VTM) به آزمایشگاه انتقال مییابد. آزمایشگاه نمونه را تحت شرایط و پروسههای خاصی قرارداده و ماده ژنتیکی آن را استخراج مینماید. این ماده ژنتیکی وارد دستگاه شده و دستگاه واکنش PCR را شروع كرده و اصطلاحاً ماده ژنتیکی ویروس را تکثیر مینماید تا برای دستگاه قابل تشخیص شود. هر بار که این واکنش رخ میدهد یک سیکل شمارش میشود. هر چقدر سریعتر ماده ژنتیکی به نقطه تشخیص (Detection) دستگاه برسد میزان لود ویروس در بدن بیشتر است.

از این رو معمولاً سیکل یا CT با عدد 40 مرز ابتلا به ویروس و مثبت و منفی بودن جواب تست کرونا در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر اگر عدد CT در تست کرونا شما کمتر از 40 باشد نتیجه تست کرونا مثبت بوده و شما یک فرد مبتلا و ناقل ویروس هستید. علاوه بر این CT کمتر از 22 هم معمولاً نشانه میزان لود بالای ویروس بوده و احتمالاً فرد دیرتر بهبود پیدا میکند. اگر فرد در روزهای ابتدایی ورود ویروس به بدن باشد احتمالاً CT به عدد 40 نزدیکتر خواهد بود. از این جهت تفسیر این پارامتر به شرح حال بیمار و علائم وی بسیار وابسته خواهد بود.عدد CT معمولا در طول مدت هفته اول به پیک رسیده و با بهبود فرد به تدریج این عدد بالاتر رفته تا نهایتاً از عدد 40 بالاتر رفته و نتیجه تست منفی میشود.

همانطور که دیدیم اکثراً CT زیر عدد 40 جواب تست کرونا را مثبت گزارش كرده و اعداد بالای 40 تا 45 یا ذکر No CT در موارد منفی گزارش میشود. البته باید در نظر داشت این عدد در بازههای زمانی از شروع تا انتهای بیماری متفاوت است. لذا در صورتی که جواب تست PCR کرونای شما منفی گزارش شده و همچنان علائم شما شدت پیدا کرده است حتما فاصلهگذاری و سایر موارد را تا بهبودی علائم رعایت نمایید

Positive یا detected در نتایج آزمایش کرونا من به چه معنی است؟

اگر نتایج آزمایش positive یا detected دارید به احتمال خیلی زیاد به COVID-19 مبتلا شدهاید. پزشکتان با توجه به نتایج آزمایشات، سایر سوابق پزشکی (دیابت، فشار خون و...)، علائم، ریسک فاکتورها و موقعیت جغرافیایی بررسی و تصمیم خواهد گرفت که بهترین روش درمانی و دارو برای شما چه خواهد بود. احتمال بسیار کمی وجود دارد که نتیجه مثبت آزمایش، اشتباه ( مثبت کاذب ) باشد.

 

پذیرش و نوبت دهی آنلاین