عارضه های ژنتیکی مشترک ناشی از قومیت

عارضه های ژنتیکی مشترک ناشی از قومیت

عارضه های ژنتیکی مشترک ناشی از قومیت

برخی اختلالات ژنتیکی در بین افرادی که اجدادشان در یک منطقه جغرافیایی خاص بوده اند، با احتمال بیشتری رخ می دهند. افراد متعلق به یک گروه قومی اغلب با همدیگر در نسخه های خاصی از ژن های خود که از اجداد مشترکشان به ارث برده اند، مشترک هستند. اگر یکی از این ژن های مشترک دارای جهش ایجاد کننده بیماری باشد، ممکن است یک اختلال ژنتیکی خاص در این گروه بیشتر دیده شود.

کم خونی ناشی از سلول داسی شکل نمونه ای از عارضه های ژنتیکی ای است که در گروه های قومی خاصی بیشتر دیده می شوند. این عارضه در افرادی که نژاد آفریقایی، آفریقایی-آمریکایی یا مدیترانه ای دارند، بیشتر دیده می شود. بیماری Tay-Sachs نمونه دیگری از این دست عارضه هاست بطوری که در میان مردم دارای اجداد اشکنازی (مردم شرق اروپا و مرکزی)، یهودیان یا کانادایی های فرانسوی تبار با احتمال بیشتر رخ می دهد. با این وجود باید توجه داشت كه این اختلالات ممکن است در هر گروه قومی بروز كنند.