آزمایش تشخیص باروری

 آزمایش تشخیص باروری

 آزمایش تشخیص باروری

انجام آزمایشات تشخیص باروری می تواند با ارزیابی پتانسیل باروری فعلی شما، در تصمیم گیری های آینده به شما کمک کند. هر چند ما نمی توانیم با آزمایش ذخیره تخمدان شما در خصوص پایان سالهای تولید مثلی شما پیش بینی به عمل آوریم و هر چند نمی توانیم با این آزمایش پیش بینی کنیم که چه زمانی در آینده ذخیره تخمدانی شما کاهش می یابد، با این حال آزمایش تشخیص باروری می تواند در رابطه با ارزیابی گزینه های باروری پیش رویتان شناخت حائز اهمیتی در اختیار شما قرار دهد و نتایج این آزمایش به ما اجازه می دهد در برنامه ریزی های آتی شما برای باروری کمک کنیم.

آزمایش تشخیص باروری به چه صورت است؟

آزمایش تشخیص پتانسیل باروری برای زنان شامل سه آزمایش خون و یک سونوگرافی است و برای مردان شامل آنالیز مایع منی می باشد. پس از اتمام آزمایشات، نتایج طی یک هفته به شما ارسال می شود. توضیحات اساسی در مورد نتایج داده خواهد شد و اگر لازم شود در نظر گرفتن یک جلسه مشاوره توصیه خواهد شد. اگر تصمیم گرفتید که در مورد نتایج و گزینه های پیش رویتان بیشتر صحبت کنید، لازم است که با پزشک یک قرار مشاوره ترتیب دهید.

آیا برای انجام آزمایشات تشخیص باروری باید پیشگیریهای بارداری را کنار بگذارم؟

برای انجام آزمایشات تشخیص باروری نیازی به کنار گذاشتن پیشگیریهای هورمونی بارداری نیست. با این وجود ممکن است کنترل هورمونی بارداری بر نتایج تأثیر بگذارد. در هر حال تاثیرگذار بودن یا نبودن این پیگشیریها بر نتایج آزمایشات تشخیص باروری ممکن است تا زمان انجام آزمایش معلوم نشود.

آیا اگر پریود های منظم ندارم، می توانم این تست را انجام دهم؟

بله ، اگر پریود های عادی نداشته باشید نیز می توانید تست تشخیص باروری را انجام دهید. اگر طول مدت پریود های شما از 45 روز بیشتر است، می توانید در هر زمان چرخه خود برای آزمایش اقدام نمایید و نیازی به انتظار برای فرا رسدن روز خاصی از چرخه نیست.

امروز با انجام آزمایش های تشخیص باروری، نسبت به باروری خود در آینده متعهد شوید!