محمد افتخاری

محمد افتخاری

محمد افتخاری

مدیر کنترل کیفیت

کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

بیوگرافی