متخصصین ما

دکتر هوشنگ زعیم کهن

دکتر هوشنگ زعیم کهن

متخصص ژنتیک پزشکی
غفار الماسی

غفار الماسی

کارشناس علوم آزمایشگاهی
دکتر کیان جوادی کوشش

دکتر کیان جوادی کوشش

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
دکتر اولدوز جوادی کوشش

دکتر اولدوز جوادی کوشش

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
دکتر علی رسولی

دکتر علی رسولی

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
دکتر سپهر جوادی کوشش

دکتر سپهر جوادی کوشش

متخصص ژنتیک پزشکی
دکتر علی شوشتری

دکتر علی شوشتری

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
محمد افتخاری

محمد افتخاری

کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی