متخصصین ما

دکتر کیان جوادی کوشش

دکتر کیان جوادی کوشش

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
دکتر علی شوشتری

دکتر علی شوشتری

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
محمد افتخاری

محمد افتخاری

کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی
غفار الماسی

غفار الماسی

کارشناس علوم آزمایشگاهی
دکتر علی رسولی

دکتر علی رسولی

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
دکتر اولدوز جوادی کوشش

دکتر اولدوز جوادی کوشش

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
دکتر هوشنگ زعیم کهن

دکتر هوشنگ زعیم کهن

متخصص ژنتیک پزشکی
دکتر سپهر جوادی کوشش

دکتر سپهر جوادی کوشش

متخصص ژنتیک پزشکی