آزمایش C-Peptide

آزمایش C-Peptide

آزمایش C-Peptide

763,100 ریال

برای ارزیابی تولید انسولین توسط سلول های بتا در لوزالمعده یا بررسی علت کاهش گلوکز خون (هیپوگلیسمی)

 

دلیل انجام آزمایش :

برای ارزیابی تولید انسولین توسط سلول های بتا در لوزالمعده یا بررسی علت کاهش گلوکز خون (هیپوگلیسمی)

چه موقعی آزمایش درخواست می شود :

موقعی این آزمایش درخواست می شود که پزشک بخواهد مقدار انسولین تولید شده توسط بدن را بداند یا بررسی نیاز به تزریق انسولین یا موقعی که پزشک بخواهد مقاومت به انسولین را بررسی کند یا نوع دیابت (بیماری قند) را مشخص کند ، یا بررسی علت کاهش قند خون لازم شود.

نمونه مورد نیاز :

برای انجام این آزمایش از خون وریدی استفاده می شود ممکن است درخواست ادرار 24 ساعته شود که در این حالت باید ادرار طی 24 ساعت جمع آوری شود.

شرایط نمونه گیری :

معمولا ناشتائی به مدت 8 تا 10 ساعت لازم است . بعضی اوقات پزشک ممکن است آزمایش تحریکی بخواهد که در این صورت آزمایش بعد از مصرف غذا انجام می شود.

چه چیزی آزمایش می شود:

C-peptide زنجیره آمینواسیدی است که محصول جانبی تولید انسولین توسط لوزالمعده می باشد . آزمایش مقدار C-peptide را در خون و بعضی اوقات در ادرار اندازه گیری می کند.

در لوزالمعده در سلول های بتا مولکولی بنام پروانسولین (پیشتاز انسولین) تولید می شود که غیر فعال است و در خون به دو جز C-peptide و انسولین تجزیه می شود. انسولین برای انتقال قند به داخل سلول حیاتی است با افزایش قند خون انسولین توسط سلول های بتا به خون آزاد می شود و همزمان مقدار برابری C-peptide نیز آزاد می شود. بنابراین C-peptide با همان سرعت انسولین تولید می شود و نشانگر خوب تولید انسولین می باشد.

آزمایش C-peptide می تواند برای ارزیابی مقدار انسولینی که توسط خود بدن (آندوژن)تولید  می شود استفاده شده و از تفکیک انسولین صفاعی (اگزوژن) مصرفی توسط دیابتیک ها مفید است.

چون انسولین صفاعی فاقد C-peptide می باشد. این آزمایش معمولا همراه با انسولین یا قند خون درخواست می شود.

  • نام تست: C-Peptide
  • نام اختصاری: C-Peptide
  • کد ملی: 801570
  • کد لوئینک: 001986-900
  • نرخ آزاد: 763,100 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست