آزمایش ANA

آزمایش ANA

آزمایش ANA

1,067,410 ریال

آزمایش ANA زمانی درخواست می شود، که علائمی مبنی بر بیماری خودایمنی وجود داشته باشد.برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود و شرایط خاصی ندارد ولی بعضی..

آنتی نوکلئار آنتی بادی ها گروهی از آنتی بادی هایی هستند که توسط سیستم ایمنی شخص به اشتباه بر علیه سلولهای خودی تولید می شوند.

 •  ANA با اجزائی از سلولهای سالم خودی واکنش داده و سبب علائمی مثل آماس بافتی می شود که درد مفاصل و عضلات ، خستگی از علائم آن است. ANA به طور اختصاصی به مواد موجود در هسته سلول تولید می شود. این آنتی بادی ها قادر به نفوذ در سلول سالم و هسته ی آن نیستند و احتمالا در سلول صدمه دیده اثر کرده و باعث آماس در عضو می شوند .
 •   ANA یکی از آزمایش های اولیه است و در صورت احتمال بیماری های خود ایمنی یا برای رد کردن این گروه بیماری ها درخواست می شود. آزمایش ANA با تعدادی از بیماری های خود ایمنی مثبت می شود. تقریبا در اغلب موارد بیمار مبتلا به لوپوس سیستمیک ANA مثبت می شود ولی درصد مثبت شدن ANA در سایر بیماری های خود ایمنی متفاوت است. در ضمن تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به سایر بیماری ها و حتی بعضی افراد سالم می توانند آزمایش ANA مثبت با تیتر پائین داشته باشند.

آزمایش ANA زمانی درخواست می شود، که علائمی مبنی بر بیماری خودایمنی وجود داشته باشد.

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده می شود و شرایط خاصی ندارد ولی بعضی داروها می تواند در آزمایش تداخل کند

 • از این آزمایش چگونه استفاده می شود؟
  آنتی بادی ضد هسته سلول Antinuclear Antibody (ANA) اولین آزمایشی است که در بررسی فرد مشکوک به بیماری خود ایمنی که اعضا و بافتهای تمام بدن را مبتلا می کند درخواست می شود و یکی از رایج ترین آزمایشی است که به تشخیص لوپوس اریتماتو سیستمیکSystemic Lupus Erythematosis (SLE) کمک می کند. ولی مثبت بودن آزمایش ANA بخودی خود به معنی بیماری خاصی نیست.
 • آزمایش ANA چه زمانی درخواست می شود؟
  آزمایش ANA زمانی درخواست می شود که علائم بیمار، پزشک را مشکوک به بیماری خودایمنی سیستمیک بکند. افراد مبتلا به بیماری خودایمنی علائم مختلفی دارند که مبهم و غیر اختصاصی بوده و در طول زمان تغییر می کند، می توانند بطور پیشرونده شدیدتر شوند یا مراحل بینابینی پس رفت و شعله ورشدن داشته باشند.
 • نام تست: A.N.A (EIA)
 • نام اختصاری: ANA
 • کد ملی: 801610
 • کد لوئینک: 027939-800
 • نرخ آزاد: 1,067,410 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست