آزمایش کال پروتکتین

آزمایش کال پروتکتین

آزمایش کال پروتکتین

5,510,820 ریال

نمونه مدفوع در ظرف تمیزی که از آزمایشگاه دریافت شده باشد و نباید به ادرار یا آب برخورد داشته باشد.

دلیل انجام آزمایش

  • برای مشخص کردن وجود آماس در روده
  • تفکیک بین بیماری های آماسی روده و روده ی تحریک پذیر
  • برای کنترل بیماریهای آماسی روده

چه موقع آزمایش انجام میشود.

  1. موقعی که فرد اسهال آبکی یا خونی داشته باشد.
  2. درد کولیکی شکم با تب یا بدون تب موقعی که بیش از چند روز طول بکشد

نمونه مورد نیاز

نمونه مدفوع در ظرف تمیزی که از آزمایشگاه دریافت شده باشد و نباید به ادرار یا آب برخورد داشته باشد.

شرایط نمونه گیری

شرایط خاصی ندارد

چه چیزی آزمایش میشود.

کال پروتکتین پروتئینی است که از نوع خاصی از گلبولهای سفید بنام نوتروفیل آزاد می شود. زمانیکه آماسی در دستگاه گوارش وجود داشته اشد نوتروفیل از خون به محل جذب شده و کال پرتکتین را آزاد می کند که منجر به افزایش مقدار آن در مدفوع میشود.در این آزمایش مقدار کال پروتکتین اندازه گیری می شود.آماس روده با بیماری های آماسی روده (IBD) و. بعضی باکتری ها اتفاق می افتد ولی با سایر اختلالات روده که در کار روده اختلال ایجاد می کنند و دارای علائم مشابهی  می باشند وجود ندارد . بنابراین کال پروتکتین میتواند تفکیک دهنده بیماریهای آماسیروده از غیر آماسی باشد.

بیماریهای آماسی روده (IBD) بیماریهای مزمنی هستند که با آماس و صدمه به پوشش داخلی روده مشخص میشوند علت IBD مشخص نیست ولی به نظر می رسد. یک فرایند خود ایمنی باشد که توسط استعداد ارثی ، بیماری های ویروسی و عوامل محیطی شعله ور میشود . شایعترین نوع بیماریهای آماسی روده بیماری کرون (CD) و بیماری کولیت اولسرو(UC)  می باشد. بیماران مبتلا به IBD دارای دوره های شعله وری و دوره های پس رفت می باشند در زمان شعله ور شدن بیماری علائم شدید اسهال خونی یا آبکی ، درد شکم ، کاهش وزن و تب دارند ، بین زمان شعله ور شدن علائم کاهش می یابد . خیلی از بیماران زمان پس رفت طولانی دارند. کال پروتکتین برای بررسی فعالیت بیماری مهم است . این آزمایش برای تشخیص IBD اختصاصی نیست ولی برای مشخص کردن و ارزیابی فعالیت آماسی انجام میشود

  • نام تست: Calprotectin Ag Fecal
  • نام اختصاری: Cal Ag Stool
  • کد ملی: 803640
  • کد لوئینک: 038445-300
  • نرخ آزاد: 5,510,820 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست