آزمایش کلسیم

آزمایش کلسیم

آزمایش کلسیم

173,750 ریال

بعنوان جزئی از پانل متابولیک ، موقعی که شخص علائم بیماری های  کلیه ، استخوان ، تیروئید ، پارا تیروئید یا اعصاب را داشته باشد . یاموقعی که علائم افزایش یا کاهش ق

لزوم انجام آزمایش

برای غربالگری و تشخیص یا کنترل مقدار کلسیم

چه موقعی آزمایش درخواست میشود .

بعنوان جزئی از پانل متابولیک ، موقعی که شخص علائم بیماری های  کلیه ، استخوان ، تیروئید ، پارا تیروئید یا اعصاب را داشته باشد . یاموقعی که علائم افزایش یا کاهش قابل توجه مقدار کلسیم وجود داشته باشد. موقعی که فرد شدیدا" بیمار باشد موقعیکه فرد انواع خاصی از سرطان داشته باشد یا موقع درمان برای کنترل مقدار کلسیم برای ارزیابی موثر بودن درمان.

نمونه مورد نیاز

برای انجام آزمایش از خون وریدی استفاده میشود. در صورتیکه نمونه ادرار درخواست شود جمع آوری ادرار 24 ساعته یا بعضی

موقع جمع آوری ادرار کوتاه مدت تر و ادرار راندوم درخواست میشود.

شرایط نمونه گیری

ناشتایی لازم ندارد ممکن است درخواست شود ازمصرف بعضی داروها مثل لیتیم، آنتی اسیدها، مدرها و ویتامین D خودداری شود.چه چیزی آزمایش می شود.کلسیم یکی از فراوان ترین و مهمترین مواد معدنی در بدن است . این ماده برای کار متناسب عضلات و اعصاب ، قلب و ارتباطسلولی ضروری است . کلسیم برای انعقاد خون لازم است و برای ساخته شدن ، استقامت و پایداری استخوانها و دندانها حیاتی است.در این آزمایش مقدار کلسیم در خون یا ادرار اندازه گیری می شود که نشانگر مقدار کلسیم و کلسیم یونیزه در بدن است.حدود 99% کلسیم در استخوان ها قرار دارد و 1% آن در خون در گردش میباشد . مقدار کلسیم شدیدا" توسط بدن کنترل میشود.در صورتیکه مصرف خوراکی آن کم باشد یا جذب آن مشکل داشته یا اگر مقدار دفع آن از کلیه ها یا روده زیاد باشد برای حفظ مقدار آن در خون ،کلسیم از استخوان ها برداشت می شود. تقریبا" نصف کلسیم موجود درخون ، کلسیم آزاد و ازنظر متابولیک فعال میباشد و نصفدیگر به پروتئین عمدتا" آلبومین و به مقدار کمتر گلوبین و مقدار جزئی آن به فسفات متصل میباشد که ازنظرمتابولیک غیرفعال هستند.

دو آزمایش برای اندازه گیری وجود دارد. مقدار کلسیم  تام که کلسیم آزاد و نوع متصل به پروتئین را اندازه گیری میکند و کلسیم یونیزه که فقط کلسیم آزاد و فرم فعال آن را اندازه گیری می کند.روزانه مقداری کلسیم از بدن دفع می شود که شامل مقداری است که توسط کلیه ها از خون فیلتر شده و وارد ادرار می شود و مقداری نیز با عرق دفع می شود . اندازه گیری مقدار کلسیم ادرار برای بررسی دفع آن توسط کلیه ها میباشد.

  • نام تست: Calcium
  • نام اختصاری: Ca
  • کد ملی: 800485
  • کد لوئینک: 017861-600
  • نرخ آزاد: 173,750 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست