آزمایش Blood Smear

آزمایش Blood Smear

آزمایش Blood Smear

140,150 ریال

برای ارزیابی گلبولهای قرمز (RBC's)، گلبولهای سفید (WBC's)، پلاکتها و برای تمایز انواع مختلف گلبولهای سفید و تعیین درصد نسبی آنها در خون محیطی، تعیین و تشخیص...

دلیل انجام آزمایش:

برای ارزیابی گلبولهای قرمز (RBC's) ، گلبولهای سفید (WBC's) ، پلاکتها و برای تمایز انواع مختلف گلبولهای سفید و تعیین درصد نسبی آنها در خون محیطی، تعیین و تشخیص و نظارت بر تعداد، فقر، بیماری، اختلالاتی که به تولید سلولهای خونی و عملکرد و طول عمر آنها مربوط است استفاده می شود.

چه زمانی آزمایش درخواست می شود:

 • زمانی که آزمایش CBC یا تفکیک اتوماتیک گلبولهای سفید غیر طبیعی باشد.
 • زمانی که بیمار علائمی داشته باشد که پزشک معالج مشکوک به ابتلا به بیماریهای خونی باشد.

نمونه لازم:

برای انجام آزمایش از خون وریدی یا از نوک انگشت و در نوزادان از خون پاشنه پا استفاده می شود.

شرایط نمونه گیری:

آمادگی خاصی لازم نیست.

چه چیزی آزمایش می شود:

اسمیر خون محیطی قطره ای از خون می باشد که بر روی لام شیشه ای گسترده شده، آماده سازی و رنگ شده و سلولهای

خونی آزمایش و ارزیابی می شوند.

اسمیر خون محیطی تصویر لحظه ای از سلولهای خونی موجود در خون در زمان نمونه گیری است. اسمیر خون محیطی امکان ارزیابی سلولهای زیر را فراهم می کند.

 • گلبولهای سفید (لوکوسیت ها، WBC's) کارشان کمک به مبارزه با عفونت ها و واکنش سیستم ایمنی است.
 • گلبولهای قرمز (RBC's , Erythrocytes) اکسیژن را به بافتها حمل می کنند.
 • پلاکت ها (ترومبوسیت ها) ذرات کوچک سلولی هستند که برای انعقاد خون حیاتی می باشند. 

سلولهای خونی در مغز استخوان تولید و عمدتا بالغ شده و نهایتا بر حسب نیاز به خون محیطی آزاد می شوند. تعداد و نوع سلولهای خونی پویا می باشند ولی عموما در بدن در حد خاصی حفظ می شوند.

یک قطره خون موجود بر روی لام حاوی میلیون ها گلبول قرمز و هزاران گلبول سفید و صدها هزار پلاکت می باشد.

آزمایش اسمیر خون محیطی شامل:

 • اندازه، شکل و نمای عمومی گلبولهای سفید را با سلولهای طبیعی مقایسه می کند و درصد 5 گروه مختلف گلبولهای سفید را معین می کند.
 • اندازه، شکل و رنگ گلبولهای قرمز را ارزیابی می کند.
 • تعداد پلاکت ها را تخمین می زند.

تعدادی از بیماریها می توانند در شکل و تعداد سلولهای خونی تاثیر بگذارند. آزمایش گستره خون محیطی می توانند تایید کننده نتایج آزمایشات دیگر باشد. مثلا گلبولهای قرمز کوچک و رنگ پریده می توانند تایید کننده نتایج آزمایشات دیگر و نوع کم خونی باشد یا وجود گلبولهای سفیدی که کاملا بالغ نشده اند می تواند با اضافه شدن به آزمایشات دیگر به تشخیص عفونت، بدخیمی یا موارد دیگر کمک می کند.     

 • نام تست: Peripheral Blood Smear
 • نام اختصاری: Peripheral Blood
 • کد ملی: 802070
 • کد لوئینک: 053609-400
 • نرخ آزاد: 140,150 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست