آزمایش ALP

آزمایش ALP

آزمایش ALP

173,750 ریال

این آزمایش موقعی درخواست می شود که علائم بیماری کبدی یا استخوانی وجود داشته باشد .

لزوم درخواست آزمایش

این آزمایش موقعی درخواست می شود که علائم بیماری کبدی یا استخوانی وجود داشته باشد .

شرایط انجام آزمایش

ناشتایی 9 ساعته ترجیح داده می شودولی ضروری نیست. 2 ml خون وریدی کافی می باشد.

آلکالین فسفاتاز آنزیمی است که در چندین بافت بدن وجود دارد و بیشترین مقدار آن در کبد و بافت استخوان میباشد بنابراین افزایش آن در جریان بیماری های کبدی و استخوانی وجود دارد آلکالین فسفاتاز در کبد در سلول های مجاری صفراوی و در استخوان ، سلول های استخوان ساز (استئوبلاست) وجود دارد . آنزیم آلکالین فسفاتاز کبد و استخوان با هم متفاوت بوده و قابل تفکیک می باشد. این آنزیم موقعی افزایش پیدا می کند که بخشی یا تمام مجاری صفراوی انسداد پیدا کند که می تواند ناشی از آماس کیسه صفرا (کله سیستیت) یا سنگ صفراوی باشد. در سرطان کبد و سیروز افزایش کمی دارد همچنین در مصرف بعضیداروها و در هپاتیت نیز افزایش می یابد.

در بیماری های استخوان مثل بیماری یاژت و در کودکان و جوانان که استخوان های آنها در حال رشد می باشد مقدار آن افزایش می یابد بنابراین مقدار طبیعی آن در کودکان و بزرگسالان متفاوت است .

  • نام تست: Alkaline Phosphatase
  • نام اختصاری: ALP
  • کد ملی: 800540
  • کد لوئینک: 006768-600
  • نرخ آزاد: 173,750 ریال

نظرات مراجعین

ثبت نظرات

امتیاز شما به این تست