لطفا صبر کنید...

غفار الماسی

غفار الماسی

غفار الماسی

مدیر داخلی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

بیوگرافی