کرج، خیابان شهید بهشتی،نرسیده به سه راه گوهردشت،ولیعصر 5
کنترل کیفی خارجی

بخش دوره فایل
هماتولوژی 3
بیوشیمی 3
سرولوژی 1
سرولوژی 2
سرولوژی 3
غربالگری 3
بخش دوره فایل
هماتولوژی 1
هماتولوژی 3
سرولوژی 1
بیوشیمی 1
بیوشیمی 2
بیوشیمی 3
انگل شناسی 1